فودسافت
در این جا میتونید تصاویر برخی از قسمتهای فودسافت رو ببینید:
تصاویر نرم افزار

در اینجا تعدادی از تصاویر مربوط به فودسافت و ماژولهای آن ارائه شده است
  • همه
  • نرم افزار
  • کیوسک
  • تحت وب

تصویر 1 فودسافت

فودسافت

تحت وب 1

تحت وب

نرم افزار فودسافت 1

نرم افزار

کیوسک 2

کیوسک

تحت وب 2

تحت وب

نرم افزار 3

نرم افزار

کیوسک 1

کیوسک

کیوسک 3

کیوسک

تحت وب 1

تحت وب

فاکتور فروش لمسی

نرم افزار

کیوسک

کیوسک

نمودار فروش

نرم افزار

کیوسک لمسی

کیوسک

بستن صندوق

نرم افزار

تقویم ویادآوری

نرم افزار